0produs(e)

Nu aveti produse in cos

Product was successfully added to your shopping cart.
(Deseuri de echipamente electrice si electronice)
(Aplicabil in tarile Uniunii Europene si in alte tari cu sisteme de colectare selectiva)
• Acest produs, accesoriile si documentatia indica faptul ca produsul si accesoriile sale electronice (incarcator, casti, cablu USB) nu trebuie eliminate impreuna cu alte deseuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind ca eliminarea necontrolata a deseurilor poate dauna mediului inconjurator sau sanatatii umane, va rugam sa separati aceste articole de alte tipuri de deseuri si sa le reciclati in mod responsabil, promovand astfel reutilizarea durabila a resurselor materiale.
• Utilizatorii casnici trebuie sa-l contacteze pe distribuitorul care le-a vandut produsul sau sa se intereseze la autoritatile locale unde si cum pot sa duca aceste articole pentru a fi reciclate in mod ecologic.
• Utilizatorii comerciali trebuie sa-si contacteze furnizorul si sa consulte termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs si accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate impreuna cu alte deseuri comerciale.
• Dispozitii privind eliminarea corecta a bateriilor acestui produs
• (Aplicabile in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
• Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indica faptul ca bateriile acestui produs nu trebuie eliminate impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul ciclului lor de viata.
• Daca sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indica faptul ca bateria contine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinta prevazute in Directiva CE 2006/66. In cazul in care bateriile nu sunt eliminate corespunzator, aceste substante pot fi daunatoare pentru sanatatea omului sau pentru mediu.
• In vederea protejarii resurselor naturale si a promovarii refolosirii materialelor, va rugam sa separati bateriile de celelalte tipuri de deseuri si sa le reciclati prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
• Bateria incorporata in acest dispozitiv nu se inlocuieste de catre utilizator. Pentru informatii despre inlocuire, va rugam sa contactati furnizorul dvs. de servicii.
 
ADVANCED TECHNOLOGIES se implica activ în protectia mediului si a sanatatii si securitatii angajatilor la locul de munca. Angajatii de la toate nivelele sunt constienti de avantajele lucrarilor efectuate corect si în conditii de calitate si de efectele acestora asupra satisfacerii clientului, asupra celorlalti angajati, asupra costurilor si eficientei economice, precum si asupra companiei si mediului. În acest context, alaturi de interesul pentru satisfacerea cerintelor clientilor nostri cu produse de calitate se afla preocuparea continua si responsabila a companiei noastre de a diminua impactul de mediu generat de lucrarile specifice obiectului de activitate, dar si de protejare a angajatilor împotriva accidentelor si îmbolnavirilor profesionale. In ceea ce priveste siguranta clientilor nostriii informam pe acestia cu privire la masurile de siguranta ce se impun in utilizarea corecta si in deplina siguranta a produselor Vonino.
 
Managementul de varf al companiei ADVANCED TECHNOLOGIES se angajeaza sa aloce resursele necesare pentru implementarea si îmbunatatirea continua a sistemului de management de mediu si sanatate si securitate ocupationala, în scopul prevenirii poluarii si a prevenirii riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala.
Angajatii companiei respecta legislatia in domeniul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si militeaza pentru reducerea poluarii.
 
Declaraţia Directorului General privind politica de mediu si de sanatate si securitate in munca
Activităţile firmei SC ADVANCED TECHNOLOGIES SRL, constând în Productie si distributie a echipamentelor electronice si IT&C, trebuie să fie conduse într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător si sa nu pericliteze securitatea si sanatatea personalului. Toate aceste activităţi, produse şi servicii utilizate sau rezultate, pot determina impacturi asupra mediului si respectiv riscuri asupra securitatii si sanatatii in munca.
 
De asemenea, SC ADVANCED TECHNOLOGIES SRL se angajează să:
• Respecte prevederile legale şi de reglementare de mediu si securitate si sanatate in munca aplicabile;
• Instruiască şi să sensibilizeze personalul în domeniul protecţiei mediului si al securitatii si sanatatii in munca;
• Previna riscurile posibile;
• Se preocupe continuu de reducerea impacturilor activităţilor firmei asupra mediului cu costuri economice acceptabile;
• Focalizeze eforturile în mod particular spre diminuarea efectelor zgomotului generat, îmbunătăţirea gestiunii deşeurilor de aşa natură încât să se evite eliminarea în mediu şi sa se previna posibilele pericole si situaţiile de urgenţă.
Această politică stă la baza unor sisteme de management de mediu si sanatate si securitate in munca al cărui obiectiv este îmbunătăţirea continuuă a performanţelor noastre de mediu si de sanatate si securitate in munca şi se îndeplineşte prin participarea activă a fiecărui angajat indiferent de poziţia deţinută de acesta în organizaţie. 
Totodată, informaţiile referitoare la sistemele de management de mediu si de sanatate si securitate in munca şi performanţele acestuia sunt disponibile tuturor părţilor interesate care solicită acest lucru. Prin aceasta dorim să le implicăm pe acestea în conlucrarea la realizarea unei dezvoltări durabile. În acest sens, încurajăm şi sprijinim furnizorii şi subcontractanţii firmei în adoptarea unor sisteme de management de mediu si de sanatate si securitate in munca prin împărtăşirea experienţei acumulate în domeniul mediului si sanatatii si securitatii in munca. 
Responsabilitatea realizării obiectivelor propuse aparţine conducerii firmei şi Reprezentantului managementului pentru mediu si pentru sanatate si securitate in munca, numit în persoana Responsabilului de Mediu si de Securitate si Sanatate in munca. Atingerea acestui nivel se face prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu si de sanatate si securitate in munca în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001: 2008.
 
Director Executiv                                                                  Data
  Dragos Vasile                                                03.02.2014

Generalităţi
• să asigure diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;
• să fie precaut în luarea deciziilor şi să prevenă riscurile ecologice si producerea daunelor;
• să înlature cu prioritate poluantii care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor;
• să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure corecta lor funcţionare, să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autorităţilor pentru protectia mediului, datele necesare;
• să ia măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului în vederea protejării solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre;
• să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente pentru protecţia mediului.

Generare zgomot
• să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot si vibratii, să verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.

Deşeuri
• să utilizeze procese şi metode de gestiune a deşeurilor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;
• să nu abandoneze, să înlăture sau să elimine necontrolat deşeurile, precum şi să nu efectueze orice alte operaţiuni neautorizate cu acestea;
• să valorifice deşeurile prin reciclare, reutilizare;
• să elimine deşeurile prin instalaţii specifice şi prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii;
• să asigure condiţiile necesare în vederea depozitării separate a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu;
• să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase, precum şi deşeurile periculoase cu deseuri nepericuloase;
• să separe deseurile periculoase, în situatiile în care sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, daca este fezabila tehnic si economic, respectiv să asigure asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase;
• să identifice si să înregistreze deşeurile periculoase la fiecare loc de producere, descărcare sau depozitare;
• să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;
• să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente;
• să nu pună în circulaţie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri;
• să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generată de aceste tehnologii;
• să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate;
• să valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice;
• să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;
• să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;
• să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;
• să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populatiei şi a mediului;
• să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze in locuri neautorizate;
• să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminarii acestora;
• să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminarii acestora;
• să organizeze sistemul propriu de eliminare a deşeurilor, dacă deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest scop;
• să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;
• să anunţe autorităţile sanitare, pe cele de protecţia mediului şi consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în producerea, transportul şi eliminarea deseurilor;
• să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminarii acestora;
• să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;
• să transmită autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
• să inscrie date corecte în evidenţa gestiunii deşeurilor şi să utilizeze codurile corespunzătoare acestora;
• să raporteze datele privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa românească;
• să raporteze datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor comercializate sau distribuite gratuit;
• să raporteze cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea
• să raporteze programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje;
• să nu deverseze uleiurile uzate în apele de suprafaţă, apele subterane sau în sistemele de canalizare;
• să nu evacueze pe sol sau să nu depoziteze în condiţii necorespunzătoare uleiurile uzate;
• să nu abandoneze necontrolat reziduurile rezultate din valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate;
• să nu valorifice şi să nu incinereze uleiurile uzate prin metode care generează poluare;
• să nu amestece între ele diferitele categorii de uleiuri uzate;
• să nu amestece cu alte substanţe care impurifică uleiurile;
• să nu colecteze, şi să nu stocheze şi sa nu transporte în comun cu alte tipuri de deşeuri;
• să ţină evidenţa gestiunii uleiurile uzate;
• să nu fie utilizate uleiurile uzate ca agent de impregnare a materialelor;
• să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate;
• să asigure valorificarea sau eliminarea întregii cantităţi de uleiuri uzate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil, sau să predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
• să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere persoanelor juridice autorizate să colecteze, să valorifice şi/sau să elimine uleiurile uzate;
• să nu abandoneze bateriile şi acumulatorii uzaţi sau componentele solide ale acestora;
• să nu deverseze electrolitului din acumulatorii uzaţi pentru autovehicule pe sol, în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;
• să nu deterioreze carcasele bateriilor şi ale acumulatorilor uzaţi;
• să predea bateriile şi/sau acumulatorii uzaţi cu electrolitul şi componentele solide conţinute persoanelor juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfăşoară activitate de colectare sau de valorificare a acestora;
• să predea bateriile şi/sau acumulatorii uzaţi în cadrul sistemului de colectare.
• să completeze formularul de expediţie /transport pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase şi să-l transmită către destinatarul deşeurilor;
• să completeze denumirea şi compoziţia chimică a deşeurilor;
• să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor;
• să furnizeze autorităţilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
• să informeze consumatorii asupra depozitării şi sistemului de colectare, în vederea conştientizării populaţiei privind ambalajele reutilizabile;
• să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător;
• să asigure valorificarea si reciclarea deşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatorii economici autorizaţi;
• să raporteze, la solicitarea autoritaţii locale pentru protecţia mediului, cantitatea de deşeuri de ambalaje gestionate;
• să utilizeze numai acele procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator;
• să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporara a deşeurilor cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si reintroducerea lor in circuitul productiv prin: reutilizarea in propriile procese de productie, valorificarea si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare, predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienta;
• să ţină evidenţa deşeurilor industriale reciclabilelor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control;
• să declare provenienţa deşeurilor şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente;
• să nu depoziteze şi sa nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în conditii care contravin normelor de protectie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Ape
• să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de orice fel sau alte substante periculoase;
• să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje şi ambalaje care au în conţinut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianti, substante periculoase;
• să nu evacueze ape care sa conţină substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate , materii în suspensie peste limita admisă, substanţe care pot conduce la creşterea turbidităţii, formarea spumei sau la schimbarea proprietăţilor organoleptice ale receptorilor faţă de starea naturală a acestora;
• să evacueze apele uzate in reţelele de canalizare astfel încât sa nu se aducă prejudicii igienei si sănătăţii publice;
• să nu evacueze in reţelele de canalizare ale localiţilor ape uzate care sa conţină substanţe toxice sau nocive , substanţe cu grad ridicat de periculozitate , substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene substanţele radioactive;
• să evacueze apele uzate în reţelele de canalizare astfel încât să nu se degradeze construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare;
• să nu evacueze în reţelele de canalizare ale localităţilor ape uzate care sa conţină materii in suspensie care pot constitui un factor activ de erodare.

Aer
• să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalatii prin care se depăşesc limitele maxime admise;
• să respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluantilor atmosferici;
• să efectueze masuratori în condiţii de exploatare în care emisiile sunt maxime;
• să fixeze durata şi numarul de măsuratori în funcţie de natura sursei;
• să calculeze emisia totala funcţie de compoziţia volumului de gaz recoltat si de alţi parametrii auxiliari;
• să înregistreze toate informaţiile privind condiţiile de exploatare a instalaţiei;
• să evalueze şi să evidenţieze erorile fiecarei măsuratori de emisie efectuate;
• să furnizeze autorităţii pentru mediu informaţii cu privire la natura şi cantitatea emisiilor de poluanţi, locul de evacuare a emisiilor, înalţimea la care se produce evacuarea si alte caracteristici ale evacuarii;
• să efectueze masurători pentru evaluarea emisiilor prin forţe proprii sau terţi;
• să realizeze sisteme proprii de măsuratori cu înregistrări permanente ale emisiilor;
• să efectueze măsuratori privind emisiile, în toate fazele de funcţionare;
• să supravegheze sistematic emisiile de substanţe poluante şi să aplice măsuri pentru reducerea emisiilor;
• să deţină evidenţe complete privind exploatarea instalaţiilor ce constituie surse de poluare si cantitatile de poluanti eliminate in aer;
• sa elaboreze strategii de prevenire a accidentelor majore şi să le pună în practica în mod adecvat;
• să elaboreze planuri pentru situatii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile în interiorul amplasamentului, şi să solicite aprobarea autoritatilor competente pentru măsurile stabilite să se aplice în afara amplasamentului;
• să oprească funcţionarea instalaţiilor care constituie sursa de pericol în caz de pericol major sau iminent, cu impact asupra calităţii aerului şi sa anunţe autorităţile competente;
• să pună în aplicare măsurile de rectificare a parametrilor şi condiţiilor de funcţionare în situaţia în care nu se obţin rezultatele scontate prin conditiile stabilite în autorizatie, în vederea încadrarii în prevederile legale stabilite de autoritatea competenta;
• să furnizeze reprezentantilor autorităţilor competente informaţiile necesare;
• să participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna in aplicare obligatiile ce le revin prin acestea;
• să informeze în cazul producerii de emisii accidentale de poluanti în aer sau de accidente major;
• să asigure încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa de poluare, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice;

Situatii de urgenta
• să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi in funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate;
• să participe la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice;
• să realizeze la angajare şi periodic a instructajului introductiv general; instructajului specific locului de munca; instructajului periodic; instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune; instructajul special pentru lucrări periculoase; instructajului la recalificarea profesională şi instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei;
• să asigure verificarea pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a facut obiectul instructajului;
• să stabilească componenţa colectivului format pentru combaterea poluarii accidentale şi a echipelor de intervenţie;
• să precizeze sarcinile şi raspunderile cu privire la anunţarea imediată a cazurilor de poluare accidentală;
• să instruiască lucrătorii cărora le revine sarcina aducerii la îndeplinire a prevederilor planului de intervenţie;
• să realizeze la termen şi în bune condiţii măsurile şi lucrările stabilite;
• să analizeze în detaliu, după producerea unui eveniment cauzele poluarii accidentale;
• să limiteze şi să reducă aria de răspândire a substanţelor poluante;
• să elimine cauzele care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei;
• să îndeparteze, prin mijloace adecvate tehnic, substanţele poluante;
• să stabilească sistemul de alertă în caz de poluare accidentală;
• să elaboreze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• să colecteze, să transporte, să depoziteze în condiţii de securitate corespunzatoare pentru mediu substanţele poluante;
• să oprească funcţionarea unor istalaţii sau secţii de producţie, sectoare de activitate, în cazuri de forţa majoră, care contribuie la generarea, în continuare a poluarii accidentale;
• să emită o decizie privind componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluarii accidentale;
• să elaboreze măsurile şi lucrarile aferente pentru prevenirea poluarii accidentale;
• să ia masuri în transportul şi manipularea substanţelor poluante.

Substante periculoase
• să respecte toate restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase;
• să nu importe, în vederea introducerii pe piaţă şi a utilizării, substanţele şi preparatele chimice periculoase interzise;
• să se documenteze privind proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substanţe îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
• să gestioneze substanţele şi preparatele chimice periculoase existente în conformitate cu prevederile specifice;
• să furnizeze autorităţilor toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populaţiei şi mediul;
• să nu introducă pe piaţă sau să utilizeze substanţe şi preparate chimice periculoase care sunt restricţionate, decât pentru utilizări pentru care sunt prevăzute condiţii de restricţionare în acte normative specifice;
• să permită personalului împuternicit să efectueze inspecţii asupra modului în care aplică şi respectă reglementările privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
• să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine şi care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă;
• să verifice dacă substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;
• să verifice dacă materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare sunt rezistente la atacul conţinutului sau să nu formeze compuşi periculoşi cu acesta;
• să verifice dacă ambalajele şi sistemele de etanşare sunt solide şi rezistente, pentru a se evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale;
• să verifice dacă ambalajul iniţial este închis cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere;
• să verifice dacă eticheta ambalajelor include indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse;
• să verifice dacă sunt clasificate, sunt etichetate şi sunt ambalate corespunzător substanţele şi preparatele chimice periculoase;
• să verifice dacă sunt disponibile fişe tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase,
• să furnizeze autorităţilor toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor care pot pune în pericol sănătatea sau mediul;
• să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului;
• să facă dovada către autorităţile competente de control că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• să informeze imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, în cazul unor modificări în ce priveşte natura sau starea fizică a substanţelor periculoase;
• să elaboreze şi să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă un raport de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore;
• să furnizeze personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate de un accident major generat de obiectivul respectiv informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare în cazul în care survine un astfel de accident;
• să puna la dispoziţie publicului raportul de securitate;
• să informeze imediat autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu;
• să actualizeze informaţiile oferite, dacă cercetările ulterioare dezvăluie date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile referitoare la accidentul major.
• să furnizeze autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă informaţii suplimentare necesare pentru ca acestea să poată evalua complet riscul producerii unui accident major şi să poată determina probabilitatea apariţiei sau agravării accidentelor majore, în scopul elaborării unui plan de urgenţă externă corespunzător;
• să înlocuiască, acolo unde tehnic este posibil, substanţele şi preparatele chimice periculoase cu substanţe şi preparate chimice mai puţin periculoase sau nepericuloase;
• să ţină evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora.

ADVANCED TECHNOLOGIES se angajeaza sa respecte cerintele legale si alte cerinte aplicabile domeniului de activitate, în domeniul mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.

Pentru realizarea acestor angajamente, ADVANCED TECHNOLOGIES are în vedere urmatoarele obiective:
• Aplicarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management – mediu , sanatate si securitate în munca
• Constientizarea personalului prin instruirea în domeniul mediului, sanatatii si securitatii în munca si motivarea acestora
• Asigurarea dezvoltarii durabile privind mediul în cadrul organizatiei, prin reducerea consumului de resurse si gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate la nivelul organizatiei
• Prevenirea poluarii
• Prevenirea accidentelor de munca

Pornind de la Politica de mediu si sanatate si securitate ocupationala, obiectivele specifice sunt elaborate si monitorizate permanent.
Politica de mediu si sanatate si securitate ocupationala este aplicabila la nivelul întregii organizatii, este cunoscuta si respectata de tot personalul care lucreaza pentru SC ADVANCED TECHNOLOGIES si în numele acesteia.
Principiile pe baza carora este formulata politica în domeniul calitatii si mediului a Advanced Technologies au la baza conceptele „calitate totala” si „dezvoltare durabila”. Advanced Technologies este în mod continuu interesata sa minimizeze impactul activitatilor locale asupra mediului, sa ridice standardele de mediu si sociale, precum si de cresterea eficientei activitatii si promovarea principiilor calitatii.

Prin implementarea si mentinerea sistemului de management de mediu, managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:
• conformarea cu legislatia în vigoare si cu reglementarile de mediu referitoare la aspectele de mediu, a standardelor nationale si internationale de mediu si oricarei evolutii a acestora, referitoare la activitatile desfasurate
• îmbunatatirea continua a sistemului de management de mediu
• prevenirea poluarii si a riscurilor de mediu